Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding en wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Als de cliënt een bestelling op gelijk welke wijze toevertrouwt aan BVBA SASATIME, houdt dit in dat de cliënt onderhavige algemene voorwaarden aanvaardt.
 2. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord is BVBA SASATIME enkel gebonden door haar eigen bestelbon en/of orderbevestiging en onderhavige algemene voorwaarden, waarbij de algemene voorwaarden van de cliënten uitdrukkelijk worden uitgesloten en zodoende niet tegenstelbaar zijn aan BVBA SASATIME.
 3. BVBA SASATIME behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen, dewelke tevens zullen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten vanaf dertig (30) dagen na schriftelijke mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden.

2. Geldigheid bestelling en overeenkomst

 1. Bestellingen geschieden middels de website www.sasatime.com.
 2. Iedere cliënt die een bestelling wenst te plaatsen dient een online account aan te maken op de website www.sasatime.com, hetwelk primair fungeert als identificatiemiddel.
 3. Offertes, bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij door een bevoegde vertegenwoordiger van BVBA SASATIME schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Bestellingen worden geacht bevestigd te zijn wanneer BVBA SASATIME een orderbevestiging heeft verzonden naar het online account van de cliënt. De cliënt kan middels de instellingen van diens online account tevens verzoeken om de bestelling bijkomend te bevestigen door het verzenden van een e-mailbericht naar een door de cliënt opgegeven e-mailadres dan wel door het verzenden van een pushbericht.
 5. BVBA SASATIME verleent geen garanties aangaande het in voorraad hebben van de bestelde producten. Indien bepaalde producten niet in voorraad zijn, zal BVBA SASATIME de cliënt contacteren met de keuze om (i) een vervangbestelling te doen of (ii) de bestelling te annuleren met terugbetaling.
 6. Gelet op de aard van de te leveren goederen beschikt de cliënt overeenkomstig artikel VI.53 WER op generlei wijze over het recht om de overeenkomst te herroepen.
 7. Bij een annulatie van een bestelling waarvoor reeds een orderbevestiging werd verzonden, is de klant aan BVBA SASATIME een vergoeding van honderd procent (100%) van de prijs verschuldigd, tenzij minstens een (1) werkdag voor de geplande levering geannuleerd wordt. Annulatie kan enkel schriftelijk met voorafgaand telefonisch contact.
 8. BVBA SASATIME behoudt zich het recht voor een beroep te doen op onderaannemers.
 9. Eventuele offertes zijn geldig tot tien (10) dagen na opmaak, waarna ze van rechtswege komen te vervallen.
 10. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord geldt een samengestelde offerte steeds in zijn geheel. De cliënt heeft geen recht op uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Prijzen

 1. De prijzen die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn deze van de laatste door BVBA SASATIME meegedeelde prijslijst. De prijzen vermeld op de website www.sasatime.com en/of in de offerte zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden BVBA SASATIME houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Alle vermelde prijzen zijn inclusief verplaatsingskosten.
 2. De prijzen worden zowel inclusief als exclusief btw vermeld en zijn afhankelijk van de hoedanigheid van de cliënt als zijnde al dan niet een btw-belastingplichtige met een recht op aftrek dienovereenkomstig verschuldigd.

4. Levering

 1. Leveringen geschieden enkel op weekdagen.
 2. De cliënt dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid van de plaats van levering en de mogelijkheid tot gratis parkeren aan de plaats van levering. Eventuele parkeerkosten worden doorgerekend aan de cliënt.
 3. Bij bestelling dient de cliënt het gewenste tijdstip van levering evenals het leveringsadres door te geven. Enkel bestellingen gedaan voor het op de website vermelde uiterlijke besteluur kunnen dezelfde dag worden geleverd. Bestellingen na dat uur kunnen ten vroegste de werkdag na bestelling worden geleverd.
 4. De orderbevestiging vermeldt het verwachte tijdstip van levering, hetwelk het door de cliënt opgegeven tijdstip tracht te benaderen.
 5. Elke leveringstermijn geldt ten informatieve titel en verbindt BVBA SASATIME op generlei wijze. Als de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden, welke ook de oorzaak ervan zij, verkrijgt de cliënt geen enkel recht op schadevergoeding, boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.
 6. BVBA SASATIME behoudt zich het recht voor om de goederen slechts gedeeltelijk te leveren.
 7. Indien de cliënt afdoende aantoont dat er een gebrekkige levering heeft plaatsgevonden vanwege BVBA SASATIME zal BVBA SASATIME naar eigen keuze overgaan tot een nieuwe levering, een schadevergoeding of tot een creditering van de corresponderende factuur/voorafgaandelijke betaling ten voordele van de cliënt. De cliënt verzaakt uitdrukkelijk aan alle andere aanspraken, inclusief maar niet beperkt tot de vergoeding van kosten, schade en interesten wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen, benadeling van de bedrijfsbelangen, de bedrijfsschade en de imagoschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de cliënt of derden veroorzaakt.

5. Garantie en aansprakelijkheid

 1. De geleverde goederen dienen te worden verbruikt op de dag van levering, behoudens er op de goederen een langere houdbaarheidsdatum staat vermeld.
 2. Indien er gekoelde waren worden geleverd, dienen deze door de cliënt ook gekoeld bewaard te worden.
 3. De cliënt is verantwoordelijk om de al dan niet geschiktheid van het product te beoordelen. De cliënt kan de productinformatie terugvinden op de website en is zelf verantwoordelijk om de samenstelling van het product en/of eventuele allergenen na te gaan. De cliënt dient bij de minste twijfel zich te bevragen bij BVBA SASATIME. De cliënt verbindt zich ertoe om eventuele allergenen te melden aan BVBA SASATIME.
 4. Aangezien de gegrondheid van de klachten anders onmogelijk kan worden geverifieerd, dienen klachten steeds onmiddellijk en schriftelijk te worden geformuleerd op het ogenblik van levering. De goederen worden geacht te zijn aanvaard op het ogenblik dat zij in ontvangst worden genomen.
 5. De garantieverplichting van BVBA SASATIME is strikt beperkt tot een conforme levering van de goederen.
 6. De cliënt draagt de bewijslast omtrent eventuele gebreken van de goederen.
 7. De garantieverplichting van BVBA SASATIME is niet van toepassing indien de gebreken zijn veroorzaakt door het handelen of verzuimen van de cliënt en/of derden.
 8. BVBA SASATIME kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel of schade aan derden.
 9. Voor zover BVBA SASATIME aansprakelijk is voor schade voortspruitend uit de overeenkomst, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, wordt deze te allen tijde beperkt tot maximaal vijftig procent (50%) van de betreffende waarde van de bestelling waaruit de vordering voortvloeit. In geval de cliënt aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is de cliënt niet toegelaten de betaling van openstaande facturen op te schorten.

6. Betaling

 1. De cliënt-natuurlijke persoon dient de gedane bestellingen voorafgaandelijk aan de levering te betalen middels de persoonlijke online account. De cliënt-natuurlijke persoon kan te dien einde op het persoonlijk account krediet opladen, hetwelk geldig blijft tot vierentwintig (24) maanden na de laatste bestelling. Indien het krediet ongeldig wordt wegens het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn, doet de cliënt uitdrukkelijk afstand van het opgeladen krediet ten voordele van BVBA SASATIME.
 2. De cliënt heeft de mogelijkheid om het saldo van het opgeladen krediet terug te vragen. De cliënt dient zich hiervoor te identificeren. Na afdoende identificatie zal het saldo van het opgeladen krediet worden teruggestrot op de rekening die gebruikt werd om het krediet op te laden.
 3. De cliënt-rechtspersoon ontvangt voor de geleverde goederen een factuur, dewelke betaalbaar is uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum.
 4. Facturen worden opgesteld per bestelling, tenzij de cliënt opteert voor een verzamelfactuur van de leveringen per veertien (14) dagen.
 5. De cliënt kan zich in geen geval beroepen op enige vorm van schuldvergelijking of korting.
 6. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlsinterest a rato van een procent (1%) per maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, alsook met een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan tien procent (10%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van vijftig euro (€50,00).
 7. In geval van laattijdige betaling, behoudt BVBA SASATIME zich het recht voor om de toegang tot het online account van de cliënt op te schorten. Bij de tweede wanbetaling behoudt BVBA SASATIME zich tevens het recht voor om het online account van de cliënt definitief te verwijderen. De cliënt zal op generlei wijze aanspraak kunnen maken op schadevergoeding ingevolge de tijdelijke of definitieve onmogelijkheid om gebruik te kunnen maken van het online account.
 8. In geval van niet naleving van de betalingsvoorwaarden of bij verlies van kredietwaardigheid van de cliënt (inclusief maar niet beperkt tot het faillissement, de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie of de dreiging daarvan en collectieve schuldenregeling), worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en behoudt BVBA SASATIME zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze van rechtswege te ontbinden, onverminderd het recht op verwijlsinterest en schadevergoeding.

7. Klachten

 1. Behoudens hetgeen werd bepaald voor betwistingen inzake facturen, dient elke klacht op straffe van verval binnen twee (2) dagen nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, te worden meegedeeld aan BVBA SASATIME middels aangetekend schrijven.
 2. Alle betwistingen in verband met de facturen vanwege BVBA SASATIME inclusief maar niet beperkt tot de inhoud en de voorwaarden, dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur met opgave van de redenen van betwisting en dit op straffe van verval. Behoudens tegenbewijs worden de facturen geacht te zijn ontvangen op de factuurdatum.
 3. De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat een mogelijke klacht of betwisting geen reden is om de betaling op te schorten.

8. Overmacht

 1. Indien BVBA SASATIME wegens omstandigheden, door welke oorzaak dan ook, verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, behoudt ze zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de cliënt te beëindigen. Volgende niet limitatief opgesomde omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden en/of weersverwachtingen, machinestoringen, brand, overstroming, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

9. Persoonsgegevens

 1. BVBA SASATIME behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de cliënt op te slaan en te verwerken overeenkomstig de bepalingen van de Privacywetgeving.
 2. De cliënt geeft zijn expliciete en ondubbelzinnige toestemming aan BVBA SASATIME om ten aanzien van derden te verwijzen naar de samenwerking met de cliënt in het kader van promotionele activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het opnemen van de cliënt als referentie met vermelding van de identiteitsgegevens van de cliënt alsook de geleverde goederen.

10. Geschillen

 1. De overeenkomst, alsook ook alle afspraken tussen BVBA SASATIME en de cliënt, inclusief onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. Voor alle geschillen in rechte met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden zijn enkel volgende rechtbanken bevoegd, onverminderd het recht van BVBA SASATIME om het geschil voor de woonplaats van de verwerende partij te brengen:
  • Voor de cliënt-onderneming: de Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren;
  • Voor de cliënt-consument:
   • Voor geschillen ≤ 2.500,00 euro: het Vredegerecht van het kanton Tongeren-Voeren;
   • Voor geschillen > 2.500,00 euro: de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren.